Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Grupa za potporu dojenja

Patronažna služba Doma zdravlja Vukovar

Grupa za potporu dojenja je grupa samopomoći gdje majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama bez takvog iskustva i jedna drugoj su potpora za ustrajnost u dojenju. U grupi će majke dobiti potrebne informacije, savjete, ohrabrenje i potporu.

Način rada

Grupu za potporu dojenja čine 4- 5 majki i voditeljica grupe (majka s iskustvom u dojenju ) te patronažna sestra kao supervizor.

Grupa za potporu dojenju održava svoje aktivnosti jedanput mjesečno (treća srijeda u mjesecu) od 11:00-12:00 sati u prostorijama Doma zdravlja Vukovar  na slijedećim lokacijama :

Dom zdravlja Vukovar , Nikole Tesle 1.a

patronažna sestra Živanka Brodalić, bacc.med.techn.(supervizor)
voditeljica grupe  Dobrila Cvetojević

Dom zdravlja Vukovar, J. J.Strossmayera 49, Ilok

patronažna sestra Vlasta Naimarević,bacc.med.techn. (supervizor)

Rad grupe za potporu dojenja

Ciljevi i zadaće grupe za potporu dojenja :

  1. voditeljica grupe u suradnji s patronažnim sestrama organizira rad grupe
  2. voditeljica grupe uz pomoć patronažne sestre započinje diskusiju,
  3. na sastancima potiču se majke da iznesu sve svoje probleme i iskustva u svezi dojenja
  4. na sastancima se pokušavaju naći rješenja za iznijete probleme

Patronažna sestra je supervizor grupe, pomaže voditeljici. Patronažna sestra po potrebi dogovara i individualna savjetovanja u  svezi problema s dojenjem. Patronažna sestra surađuje s liječnicima u svezi medicinskih problema koji se mogu javiti (bolest majke i djeteta, upala dojki)  

Evidencija rada grupe:

  1. svaki sastanak grupe za potporu dojenja tijekom godine se evidentira
  2. na kraju godine izrađuje se evaluacija rada grupe za potporu dojenju

    PREUZMITE BROŠURU GRUPE ZA POTPORU DOJENJA. (pdf file)

    Facebook grupa za potporu dojenja.